Výpůjční služby

Výpůjční služby

Absenční a prezenční

Obecně platí, že v Knihovně PF UK jsou poskytovány výpůjční služby absenční a prezenční. Konkrétní podmínky půjčování jsou uvedeny v Knihovním a výpůjčním řádu Univerzity Karlovy.

  • Absenční půjčování - zapůjčení informačních materiálů mimo knihovnu
  • Prezenční půjčování - využívání informačních materiálů pouze v prostorách knihovny
  • Půjčování prezenčních materiálů na víkend (pouze pro uživatele UK) - tuto výpůjčku lze uskutečnit od pátku 13.00 hodin. Povinnost vrátit takto zapůjčené materiály je do pondělí 12.00 hodin. Po 12. hodině knihovní systém načítá zpozdné ve výši 50,- Kč / 1 den.

Platit zpozdné za knihy je možné i na účet fakulty:

  • Číslo účtu: 85738011/0100
  • Variabilní symbol: 223 (nutné k rozlišení plateb)
  • Specifický symbol: číslo pod fotografií na průkazu UK (nutné k rozlišení)

V souladu s Knihovním a výpůjčním řádem UK a Provozním řádem Knihovny PF UK poskytuje knihovna své služby pro uživatele, kteří nestudují nebo nepůsobí na Univerzitě Karlově, pouze prezenčně.

Meziknihovní výpůjční služby

Meziknihovní výpůjční služba (MVS, z knihoven v ČR) a výpůjčka ze zahraničí (MMVS) zajišťují uživatelům možnost zápůjčky dokumentu z jiné knihovny prostřednictvím knihovny, ve které jsou registrováni.

Prostřednictvím Knihovny PF UK lze objednat:

  • materiály odpovídající profilu studia na PF UK, a které nejsou součástí knihovního fondu Knihovny PF UK
  • v případě MMVS pouze dokumenty, které nejsou ve fondech knihoven na území ČR

Publikace zprostředkované MVS a výpůjčkou ze zahraničí se půjčují pouze prezenčně do studovny Knihovny PF UK. Přesná pravidla poskytování MVS a výpůjčky ze zahraničí v Knihovně PF UK stanovují Zásady Meziknihovní výpůjční služby a výpůjčky ze zahraničí (MMVS), ceny za tuto službu jsou stanoveny v Ceníku poplatků a placených služeb.

Zajišťuje:

Markéta Vlnasová, č. dveří 9, telefon: 221 005 213, e-mail: vlnasova@prf.cuni.cz

Před vyžádáním výpůjčky ze zahraničí prostřednictvím Národní knihovny ČR je nutné v Knihovně PF UK zaplatit příslušný poplatek.

Související odkazy