Nákup odborné literatury

Nákup odborné literatury

Návrh na zakoupení knihy

Nenašli jste v naší knihovně knihu, kterou potřebujete ke studiu? Pošlete nám návrh na její zakoupení:

NÁVRH NA ZAKOUPENÍ KNIHY

Nákup odborné literatury z grantu

Univerzita Karlova v Praze V Praze dne 16. 2. 2015
Právnická fakulta PF/ 369 /2015

Opatření děkana č. 3/2015

Pravidla pro nákup odborné literatury z grantů, programů a projektů

1. Veškerá odborná literatura zakoupená z grantů, programů a projektů musí být zaevidovaná v přírůstkovém seznamu knihovny. Bez přírůstkového čísla nepřijme ekonomické oddělení účet k proplacení.
2. Odborná literatura je knihovnou objednávána na základě písemného požadavku hlavního řešitele, vedoucího projektu či koordinátora grantu, programu, projektu atp. (dále jen řešitel grantu), případně pracovníka, na kterého řešitel grantu deleguje pravomoc nakládat s těmito finančními prostředky.
3. O pověření náhradní osoby pro jednání ve věci nákupu literatury z grantů informuje řešitel grantu ředitelku knihovny písemně.
4. Objednávky vyřizuje Mgr. Pavla Tošnerová, tosnerova@prf.cuni.cz, tel. 221 005 218.
5. Požadavek na objednávku obsahuje co nejpřesnější identifikační údaje knihy. Minimálně: jméno autora, název publikace, rok vydání, ISBN (ISSN), předpokládanou cenu, číslo příslušného projektu, podpis řešitele grantu, nebo pověřeného pracovníka.
6. Ve výjimečných případech lze po konzultaci s vedoucí ekonomického oddělení zakoupit knihy přímo. V tomto případě je nutné přinést knihy s dokladem o zaplacení do knihovny k evidenci. V opačném případě nebudou účtenky proplaceny.
7. Knihy zakoupené v zahraničí je nutné zaevidovat a předat k proplacení vždy nejpozději do 10. dne následujícího měsíce. Důvodem je skutečnost, že zboží zakoupené v EU i ve třetích zemích podléhá zdanění v ČR.
8. Řešitel grantu je povinen předložit ekonomickému oddělení všechny doklady k proplacení (faktury, paragony) nejpozději do 30. 11. příslušného kalendářního roku. Při nedodržení stanoveného termínu nebude možné knihy z grantu zaplatit. Pouze v případě, že zahraniční cesta končí po 30. 11. příslušného kalendářního roku, je možné knihu zaevidovat a předat k proplacení do 10. 12. téhož roku.
9. Po knihovnickém zpracování bude objednatel vyzván k převzetí knihy na dlouhodobou grantovou výpůjčku. Knihy budou rezervovány k vypůjčení po dobu jednoho měsíce (po dohodě lze i déle). V případě, že si řešitelé grantu knihy v dané lhůtě nevyzvednou, bude status změněn z grantové výpůjčky na jiný podle potřeb knihovny. Po ukončení grantu budou knihy vráceny do knihovny PF UK.
10. Opatření nabývá účinnosti dnem 1. 3. 2015.

Prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc., v. r.
děkan

OBJEDNÁVKA KNIH Z GRANTU - soubor ke stažení