Smlouva o výpůjčce elektronického zařízení

Smlouva o výpůjčce elektronického zařízení

Smlouva o výpůjčce elektronického zařízení uzavřená mezi následujícími smluvními stranami:

 

I. Univerzita Karlova, Právnická fakulta

Se sídlem: Nám. Curieových 7, 116 40 Praha 1

IČ: 00216208

zastoupena ………………………………................………………., pověřeným zaměstnancem knihovny PF

a

II. Vypůjčitel ……………………………………………………………………………....………

narozen dne ………………………………………………….....….……………………………….

adresa …………………………………………………......……….…………………………….…..

číslo čtenářského průkazu ……………………...…………..……………………………………

1. Uzavřením této smlouvy přenechává fakulta vypůjčiteli k užívání elektronické zařízení, konkrétně určené specifikací níže uvedenou, spolu s uvedeným příslušenstvím (dále jen "elektronické zařízení") a vypůjčitel je oprávněn elektronické zařízení za dodržení níže stanovených podmínek a zásad provozu po stanovenou dobu užívat.

2. Záležitosti neupravené touto smlouvou se řídí Provozním a výpůjčním řádem Knihovny Právnické fakulty UK a občanským zákoníkem ve znění účinném ke dni podpisu smlouvy.

3. Výpůjční lhůta - 14 (28) dní a pokuta za pozdní vrácení (100 Kč/den) je stanovena dle Jednotné výpůjční matice (Opatření rektora č. 21/2017).

4. Vypůjčitel je povinen elektronické zařízení opatrovat s náležitou péčí a dbát, s přihlédnutím k jeho povaze, aby na něm nevznikla škoda. Vypůjčitel se dále zavazuje chránit elektronické zařízení před ztrátou a odcizením. Vypůjčitel se zavazuje elektronické zařízení užívat tak, aby při tom nebyla porušena práva třetích osob, zejména práva autorská a práva osobnostní.

5. Vypůjčitel je povinen elektronické zařízení vrátit do knihovny v plně funkčním stavu, s vymazaným obsahem a nabité, aby byla možnost ověřit jeho funkčnost. Není-li možno ověřit funkčnost elektronického zařízení, fakulta jeho vrácení nepřijme.

6. Smluvní strany se výslovně dohodly, že pokud vypůjčitel vrátí elektronické zařízení ve stavu, ve kterém nemůže dále sloužit svému účelu, je fakulta oprávněna účtovat vypůjčiteli smluvní pokutu ve výši pořizovací ceny elektronického zařízení. A dále pokud vypůjčitel nevrátí elektronické zařízení do 15 dnů po skončení stanovené výpůjční lhůty, je fakulta oprávněna účtovat vypůjčiteli smluvní pokutu ve výši pořizovací ceny elektronického zařízení. Pokud vypůjčitel nevrátí do 15 dnů po skončení stanovené výpůjční lhůty některou položku příslušenství elektronického zařízení, je fakulta oprávněna účtovat vypůjčiteli smluvní pokutu ve výši 300,- Kč za každou nevrácenou či zničenou položku příslušenství.

7. Tato smlouva se uzavírá ve dvou vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží jedno.

Specifikace elektronického zařízení

Název a typ zařízení

Inventární číslo

Čárový kód

 

V Praze dne

                                                  ………………………………                             …………………………………

                                              podpis zaměstnance knihovny                                   podpis vypůjčitele

 

Elektronické zařízení vráceno bez vad dne ………………………….                 …………..........……………….

                                                                                                                                za fakultu