Jak se orientovat ve volném výběru

Jak se orientovat ve volném výběru

Volný výběr je uložení knihovního fondu takovým způsobem, aby k němu měl uživatel bezprostřední přístup a mohl si literaturu vybírat bez asistence knihovníka. V Knihovně PF UK jsou ve volném výběru k dispozici knihy a časopisy.

Knihy ve volném výběru

 • Do volného výběru jsou vřazovány všechny nové přírůstky od poloviny roku 1997 a vybrané publikace staršího data.
 • Všechny knihy na policích jsou označeny barevným štítkem se signaturou. Knihy se zeleným štítkem si studenti a zaměstnanci PF mohou zapůjčit domů, knihy s bílým štítkem si může půjčit domů veřejnost, knihy označené červeně zůstávají ve studovně k prezenčnímu půjčování.
 • Obsahově jsou všechny knihy rozděleny do 21 skupin podle určité struktury třídění.

Signatura

Pozici knihy na polici určuje signatura, která je tvořena následujícím způsobem:

 • číselný kód skupiny - např. 08.21 (římské právo)
 • kód země - např. CZ
  Pro vyjádření kódu země se užívá mezinárodních zkratek. Kód země vyjadřuje zemi původu knihy, pouze u skupiny 09.0 (jazyky) výjimečně označuje obsah.
 • formální znak - např. SkŘí
  Je tvořen prvními dvěma písmeny ze jména autora a prvními dvěma písmeny z názvu knihy. V případě, že je kniha dílem kolektivním, používají se čtyři první písmena z názvu knihy. Formální znak určuje pořadí knih stejné skupiny a provenience.
 • číselné rozlišení - např. SkŘí1, SkŘí2
  Použije se v případě, že by u různých publikací vznikl stejný formální znak.
 • číslovka za lomítky - např. SkŘí/1, SkŘí//2
  Číslovka za jednoduchým lomítkem označuje pořadí svazku u vícesvazkových publikací, číslovka za dvojitým lomítkem označuje pořadí vydání. Tento údaj zaručuje uložení všech svazků vícesvazkového díla pohromadě a uložení všech vydání jednoho titulu na jednom místě.
 • příklad: SKŘEJPEK, Michal. Římské soukromé právo: systém a instituce. 2. upravené vydání. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2017. - signatura: 08.21/CZ/SkŘí1//2

Regály s čísly 1 - 8 jsou umístěny ve studovně I, 9 - 19 ve studovně II a 20 - 21 ve studovně I, v podzemním podlaží.

Časopisy ve volném výběru

 • Většina předplacených časopisů je vystavena ve studovnách.
 • Z kapacitních důvodů se do volného výběru umisťují časopisy tzv. běžného ročníku, to znamená vydané v příslušném kalendářním roce.
 • Svázané ročníky časopisů jsou uložené ve skladišti, o jejich vydání žádejte službu.
 • Seznamy aktuálně odebíraných novin a časopisů najdete na webu v oddíle Časopisy.

Princip rozdělení časopisů do studoven je obdobný jako u knih. Obecně platí, že ve studovně I jsou umístěny časopisy obecnější povahy, sbírky zákonů, věstníky apod., ve studovně II tituly vázané na jednotlivé právní obory. Přehled periodik a jejich umístění je k dispozici u služby.