Journals in the Study room I

Journals in the Study room I

COLLECTIONS AND BULLETINS – CZECH

Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek NS ČR
Sbírka mezinárodních smluv
Sbírka zákonů ČR
Výběr důležitých rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva pro justiční praxi z pohledu Nejvyššího soudu
Ústřední věstník ČR
Věstník MŠMT ČR
Věstník MZ ČR
Věstník Národního bezpečnostního úřadu

COLLECTIONS AND BULLETINS – FOREIGN

Bundegesetzblatt I. a II.
Zbierka zakonov SR

JOURNALS – CZECH

Acta Iuridica Olomucensia
Acta Universitatis Carolinae Iuridica
Akademický bulletin – A/ věda a výzkum
Archivní časopis
Časopis Matice moravské
Časopis Národního muzea
Časopis pro právní vědu a praxi
Československá psychologie
Český časopis historický
Dějiny a současnost
Ekonom
Euro
Filozofický časopis
Forum
International and comparative law review
Judikatura Evropského soudního dvora
The Lawyer quarterly
Mezinárodní vztahy
Moderní řízení
Naše společnost
Politická ekonomie
Právní rádce
Právní rozhledy
Právník
Prímalex
Přehled rozsudků Evropského soudu pro lidská práva
Revue církevního práva
Sborník archivních prací
Slovanský přehled
Sociologický časopis
Sondy
Soudobé dějiny
Statistika
Statistika a my
Učitelské noviny
Vlastivědný věstník moravský
Zpravodaj Bílého kruhu bezpečí

JOURNALS – FOREIGN

Alternatives
American journal of international law
Annals of the faculty of law in Belgrade
Annuaire francais de droit international
Archiv für Rechts- und Sozialphilosophie
Bulletin of Kyoto university of education
Comparative law review (Jap.)
Comparative law review (Pol.)
The Economist
Elte law journal
Europarecht
European journal of international law
European legal forum
Gosudarstvo i pravo
Harvard law review
Historický časopis
Hitotsubashi journal of commerce and management
Hitotsubashi journal of economics
Hitotsubashi journal of law and politics
Hitotsubashi journal of social studies
Index
International and comparative law quartely
International review of Red Cross
IUS antiquum
Izvestija vysšich učebnych zavedenij : Pravovedenije
Jahrbuch für Ostrecht
Japan labour review
Journal of international economy law
The Journal of law and society
Kansai university review of law and politics
Kirche & Recht
Kobe university economic review
Kobe university law review
Law and critique
Neue Juristische Wochenschrift
Osaka city university law review
Otemon economic studies
Österreichisches Archiv für Recht und Religion
Panstvo i prawo
Pravnik
Právny obzor
Ratio juris
Rechtstheorie
Revista de Ciencias Sociales
Revista espaňola de derecho international
Revue des sociétés
Revue hellénique de droit international
Revue historique de droit francais et étranger
Saint Louis University law journal
Social and legal studies
Sprawy miedzynorodove
Studia socjologiczne
Teise
Uniform law review
University of Detroit mercy law review
Vestnik Moskovkogo universiteta: pravo
Voprosy istorii
Zbornik pravnogo fakulteta u Zagrebu
Zbornik znanstvenih razprav
Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte :
Germanistische, Kanonistische, Romanistische Abteilung
Zeitschrift für ausländisches, öffentliches Recht und Völkerrecht
Zeitschrift für Japanisches Recht
Zeitschrift für neuere Rechtsgeschichte
Zeitschrift für Rechtssoziologie