Historie knihovny

Vznik knihovny

Knihovna Právnické fakulty sídlí ve velkoryse pojaté budově navržené pro Právnickou fakultu architektem Janem Kotěrou ve 20. letech 20. století. Původně budova nedisponovala prostorem speciálně určeným pro centrální knihovnu. Knihy byly soustřeďovány podle oborů přímo v pracovnách profesorů v tzv. seminárních knihovnách. Velká část historického fondu knihovny PF je stále opatřena razítky, která označují vlastnictví jednotlivých seminářů. Rodinným stříbrem knihovny je soubor starých tisků obsahující 574 titulů v 823 svazcích z let 1487-1900. Většinu této sbírky tvoří knihy právnické, vydané z velké části v Praze a Vídni, ovšem zastoupena jsou významná tiskařská centra své doby, jakými jsou např. Norimberk, Basilej, Ženeva, Benátky, Antverpy a další. Z hlediska jazykového se jedná především o knihy latinské, německé a české. Další dnes již historicky významná součást knihovního fondu je česká právnická literatura období 1. republiky, která ve srovnání s ostatními veřejnými knihovnami zůstala v této knihovně nebývale zachována.

Ústřední knihovna fakulty byla zřízena až v období po 2. světové válce, konkrétně v roce 1949. Tehdejší knihovna byla situována zhruba do stejného místa fakulty jako je tomu dnes, ovšem zabírala daleko menší plochu. Studovna byla nejprve umístěna v prostoru dnešního počítačového pracoviště, později v prostoru dnešních kanceláří knihovnic. V roce 1979 pak byla z jedné části skladu vybudována větší studovna o rozloze 178 m². Ta sloužila čtenářům až do zahájení komplexní rekonstrukce knihovny v roce 1996.

Po listopadu 1989

Po roce 1989 se výrazně změnily podmínky na českých vysokých školách. Postupně se měnila kvalita studia, zvyšoval se podíl aktivní samostatné přípravy, mobilita pedagogů i studentů umožnila srovnání se zahraničím, výrazně se zvýšila poptávka po informacích. To vše vytvářelo na knihovny silný tlak. Tak jako v celé společnosti nastalo období oživení a aktivity. Krátce po revoluci začaly do našich knihoven překotně docházet zásilky knih ze zahraničí. Smyslem těchto knižních darů bylo rychlé doplnění mezer způsobených ideologií minulé doby. Postupně se akviziční plány stávaly součástí různých rozvojových projektů a sponzorských aktivit. Knihovna byla v této době obohacena řádově o stovky svazků západní odborné literatury získané z prostředků programu Tempus, jednorázového finančního daru švýcarského parlamentu, darů rakouských a amerických univerzit, Rady Evropy a řady dalších institucí i jednotlivců. V zájmu objektivity je nutné uvést, že kvalita těchto darů byla různá, ale jednoznačně se všichni dárci snažili pomoci našim knihovnám zahájit cestu k nápravě zanedbaného stavu a posílení jejich funkce na vysokých školách. Na otevřené dveře do svobodného světa reagovaly vysokoškolské knihovny zahájením rychlé transformace, která byla odstartována zaváděním výpočetní techniky.

Automatizace knihovny byla zahájena na konci roku 1992, kdy byla vybavena nezbytnou technikou, připojena na fakultní počítačovou síť a kdy byl zakoupen integrovaný knihovnický systém Tinlib. Všechny pořízené digitální záznamy začaly být také předávány do souborného katalogu Univerzity Karlovy. V roce 1994 začala být průběžně budována databáze publikační činnosti pracovníků Právnické fakulty UK. Připojení k fakultní počítačové síti zajistilo nejprve zaměstnancům knihovny a posléze i čtenářům přístup k automatizovaným systémům právních informací, jako např. ASPI, LEGSYS, JURISYS nebo legislativa Evropské Unie JUSTIS CELEX, i přístup k Internetu.

Rekonstrukce knihovny

Celková rekonstrukce knihovny byla zahájena v červnu 1996. Vlastní stavba trvala deset měsíců, včetně kompletního vystěhování knihovního fondu a vyklizení celého prostoru. Stavební část byla ukončena v dubnu 1997.

Dne 11. září 1997 pak rektor Univerzity Karlovy prof. Karel Malý za účasti významných hostů, předsedy Nejvyššího soudu ČR Otakara Motejla, ministryně spravedlnosti ČR Vlasty Parkanové, ústavních soudců, členů vedení UK, představitelů fakult, zástupců Jednoty českých právníků a pražských kulturně-společenských organizací slavnostně uvedl novou Knihovnu Právnické fakulty Univerzity Karlovy do provozu.

Knihovna po rekonstrukci získala prostor pro uložení knihovního fondu ve skladištích s perspektivou přírůstků pro dalších 20 let, 3 studovny s volným výběrem publikací a s kapacitou cca 70 000 svazků a dvěma sty pracovními místy pro čtenáře. Prostorově zabírala knihovna po rekonstrukci 2 177 m², nově získaná plocha činila 725 m². Studovny volně přístupné čtenářům představovaly 977 m², oproti původním 252 m². Všechny veřejně přístupné prostory byly koncipovány jako bezbariérové. Pohyb mezi patry (veřejnosti jsou přístupné celkem tři úrovně) je zajišťován výtahem pro imobilní osoby. Co se týká možnosti využití moderních informačních technologií, původní počítačová síť byla rozšířena o možnost připojení dalších sedmnácti koncových stanic.

Knihovna se postupně stala významnou veřejnou knihovnou specializovanou na obor právo v ČR. Knihovní fond obsahoval téměř 300 000 svazků převážně právní literatury a 300 titulů odborných periodik. Hodnota fondu spočívala i v kontinuitě sbírky od Rakousko-Uherska po současnost.

Povodně v roce 2002

Knihovna PF UK byla zasažena povodní ve dnech 14. a 15.8.2002. Hlavní sklad knihovny byl zaplaven do výše 137 cm. Bezprostředně bylo zničeno asi 100 000 svazků odborné, převážně historické literatury. V teplém počasí rychle postupující plíseň zvýšila ztráty o dalších 50 000 knihovních jednotek. Z obsahového hlediska bylo největší ztrátou zničení velkého množství historických právních publikací, které jsou v českých knihovnách již málo zastoupeny.

Způsobené škody byly nedozírné a obnova fondů knihovny se stala úkolem na řadu dalších let. Cílem bylo rekonstruovat knihovnu jako významné oborově specializované informační pracoviště, nikoliv pouze jako fakultní knihovnu sloužící výhradně potřebám výuky. To samozřejmě vyžadovalo nejen značné finanční prostředky, ale také to předpokládalo soustředěné úsilí a podporu nejen zaměstnanců knihovny, ale i vedení fakulty. Děkanem fakulty byla ustavena komise pro obnovu knihovního fondu, která se stala poradním orgánem děkana ve věcech obnovy knihovny, a zároveň plnila koordinační funkci při naplňování programu obnovy. Jejími členy byli učitelé, knihovníci a zástupci ekonomického a hospodářského vedení fakulty. Hlavními tématy jednání byly především akviziční politika a prostorové zajištění knihovny. Důležitým úkolem byl i dohled nad efektivním a účelným vynakládáním finančních prostředků darovaných fakultě na zmírnění povodňových škod.

Nejvážnějším problémem obnovy knihovny se však stala otázka prostoru. Dvě nezávislé odborné expertizy vyloučily možnost uložení knih zpět do původních prostor, a proto knihovna musela hledat jiné řešení pro uložení svých fondů. Ukázalo se totiž, že bez dostatečně prostorných a rychle dostupných skladů nemůže knihovna nikdy dosáhnout své původní funkce a potřebné kvality služeb. Jako prozatímní řešení bylo na chodbách v prvním suterénu budovy umístěno 80 kovových skříní s kapacitou asi 26 000 svazků.

Současnost

Knihovna je hlavním pracovištěm fakulty pro poskytování knihovnicko-informačních služeb. Slouží nejen učitelům a studentům fakulty, ale též široké odborné veřejnosti. V současné době mají uživatelé knihovny k dispozici více než 175 000 svazků odborné literatury, 224 titulů časopisů a 40 online databází.

V roce 2006 přešla knihovna na integrovaný knihovnický systém Aleph a zapojila se do postupně vytvářeného Centrálního knihovně-informačního systému Univerzity Karlovy (CKIS). Všechny záznamy obsažené v elektronickém katalogu knihovny jsou zároveň součástí souborného katalogu Univerzity Karlovy a Souborného katalogu ČR. Čtenáři mají k dispozici 19 počítačů, mohou v knihovně použít i vlastní laptop, mají přístup k Internetu a mohou využívat řadu elektronických informačních zdrojů, jako např. automatizované systémy právních informací (ASPI, CODEXIS, LexGalaxy, Beck-Online). Prostřednictvím knihovny PF UK lze využívat i databáze přístupné pro UK v rámci projektu Portál elektronických informačních zdrojů (PEZ). Přístup k databázím je diferencovaný podle kategorií uživatelů. Pro pořizování kopií informačních pramenů jsou v knihovně nainstalovány 2 samoobslužné kopírky, 3 skenery a 3 tiskárny (z toho jedna barevná).

Knihovna zpřístupňuje informace o svých službách nejen na svých webových stránkách a na Facebooku, ale i na vývěskách v prostorách fakulty.

Literatura

Mouchová, Jana. Knihovna Právnické fakulty Univerzity Karlovy. Hendrych, D. a kol. Právnická fakulta Univerzity Karlovy, 1348-1998 : jubilejní sborník. 1.vyd. Praha : Právnická fakulta Univerzity Karlovy, 1998, s. 303-306.

Mouchová, Jana. Knihovna Právnické fakulty Univerzity Karlovy rok po povodni 2002. Ikaros [online]. 2003, roč. 7, č. 10 [cit. 31.05.2010]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/1492>. URN-NBN:cz-ik1492. ISSN 1212-5075.


Návrat do předchozí složky
Uložit jako PDF


Anketa

Anketa:

Kam se chystáte na prázdniny?
K moři14 hlasujících
K rybníku / řece2 hlasujících
Na hrady a zámky5 hlasujících
Doma je taky hezky8 hlasujících
Dám si menší brigádu7 hlasujících
Nikam, makám celé léto31 hlasujících
Celkem hlasujících: 67
Kontaktní informace

Po-Pá   9.00 - 20.00 hod.
Sobota 9.00 - 16.00 hod.

Zasílat novinky emailem
   
cz en
Univerzita Karlova
© 2012-2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 7, 116 40 Praha 1 tel. +420 221 005 111
http://www.gutenberg.org/ http://www.europeana.eu/ http://www.ebookeater.cz/ http://www.oapen.org/ http://openlibrary.org/