Výpůjční řád

Podle zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb a předpisů souvisejících a v návaznosti na Knihovní řád Univerzity Karlovy v Praze vydávám tento Výpůjční řád Knihovny Právnické fakulty UK:

VÝPŮJČNÍ ŘÁD

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE, PRÁVNICKÁ FAKULTA, KNIHOVNA

I. Všeobecná ustanovení

Čl. 1.

Knihovna Právnické fakulty UK (dále jen knihovna) je specializovaným pracovištěm fakulty pro poskytování veřejných knihovnických a informačních služeb.

Čl. 2.

K podpoře činnosti knihovny zřizuje děkan knihovní komisi jako svůj iniciativní a poradní orgán. Ředitel knihovny je stálým členem knihovní komise.

II. Veřejné knihovnické a informační služby

Čl. 3.

Veřejné knihovnické a informační služby zahrnují:

a) zpřístupňování knihovních dokumentů z vlastního knihovního fondu nebo prostřednictvím meziknihovních výpůjčních služeb
b) bibliograficko-informační, referenční a rešeršní služby
c) elektronické služby
d) reprografické služby

 

Čl. 4.

Základní knihovnické a informační služby jsou poskytovány bezplatně, zpoplatnění vybraných druhů služeb je v souladu s § 4 zák. č.257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb. Ceník poplatků a placených služeb je přílohou č.1 tohoto Výpůjčního řádu.

Čl. 5.

Meziknihovní výpůjční služba a mezinárodní meziknihovní výpůjční služba (dále jen MVS a MMVS) se realizuje v souladu se zákonnými předpisy. Knihovna provádí MVS a MMVS podle zásad, které jsou přílohou č.2 tohoto Výpůjčního řádu.

III. Uživatelé

Čl. 6.

Knihovna poskytuje služby:

a) interním uživatelům

 • studentům, učitelům a ostatním zaměstnancům PF UK
 • studentům, učitelům a ostatním zaměstnancům dalších pracovišť UK
 • uchazečům o vykonání státní rigorózní zkoušky na PF UK (pouze po úhradě nákladů spojených s používáním zařízení a informačních technologií)
 • účastníkům kurzu celoživotního vzdělávání na PF UK podle § 60 zákona o vysokých školách (dále jen „CŽV“)

b) externím uživatelům (pouze prezenčně a pokud to neomezuje požadavky výše uvedených kategorií uživatelů)

 • studentům, učitelům a zaměstnancům ostatních škol
 • široké veřejnosti

c.) kolektivním uživatelům (jiným knihovnám) pouze prostřednictvím MVS

Čl. 7.

Evidence uživatele 

a) Uživatelem se stává fyzická osoba zaevidováním uživatele do systému. Evidence se provádí po předložení příslušného typu průkazu, průkazu totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas, popř. výkaz o studiu /index/), vyplněním a podepsáním přihlášky.

b) Podpisem vyplněné přihlášky uživatel zároveň stvrzuje prohlášení, že se seznámil s Výpůjčním řádem, akceptuje dané podmínky a souhlasí s evidencí poskytnutých dat, která jsou vedena výlučně k účelům evidence čtenářů.

c) Základním dokladem pro styk uživatele s knihovnou je uživatelský průkaz ve formě průkazu studenta UK, průkazu zahraničního studenta UK, průkazu zaměstnance UK, průkazu externího uživatele služeb na UK, případně další typy průkazů stanovené rektorem UK. Za zneužití průkazu ve vztahu ke knihovně odpovídá jeho držitel, ztrátu průkazu je povinen neprodleně knihovně ohlásit.

d) Pokud se uživatel neprokáže platným uživatelským průkazem, bude evidován pouze pro statistické účely a uhradí poplatek stanovený v Ceníku poplatků a placených služeb jakožto úhradu za administrativní úkon spojený s evidencí.

e) Uživatelský průkaz je pro potřeby knihovny platný:

 • u studentů UK a účastníků kurzu CŽV jeden akademický rok, přičemž po dobu studia ho lze prodloužit, avšak vždy jen na další akademický rok. Platnost uživatelského průkazu studentů PF UK končí dnem vykonání poslední části státní závěrečné zkoušky, u účastníků kurzu CŽV dnem ukončení kurzu.
 • u externích uživatelů a u uchazečů o vykonání státní rigorózní zkoušky na PF UK uvedených v čl. 6, písm a) jeden kalendářní rok. Po této době lze platnost průkazu prodloužit. U hostů a posluchačů placených kurzů je platnost uživatelského průkazu omezena na dobu trvání pobytu nebo kurzu.
 • u učitelů a ostatních zaměstnanců UK jeden kalendářní rok, přičemž v době trvání pracovního poměru lze platnost průkazu periodicky prodlužovat.

f) Změny v osobních údajích (jméno, bydliště, ukončení nebo přerušení studia) je uživatel povinen neprodleně knihovně oznámit. V případě, že tak neučiní, může knihovna na uživateli požadovat náklady spojené se zjišťováním těchto údajů.

g) Knihovna je povinna na požádání seznámit uživatele s údaji obsaženými v databázi uživatelů a týkajícími se jeho osoby.

h) Knihovna získává o čtenáři jen takové údaje, které nezbytně potřebuje za účelem provozování knihovny, ochrany knihovního fondu a kvality poskytovaných služeb (příjmení, jméno, datum narození, trvalé, příp. přechodné bydliště, druh a číslo osobního dokladu, kterým byla ověřena totožnost uživatele).

i) Knihovna nakládá s osobními údaji uživatelů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

j) Účastníci kurzu CŽV a uchazeči o vykonání státní rigorózní zkoušky na PF UK využívají služeb knihovny na základě průkazu externího uživatele služeb na UK.

IV. Práva a povinnosti uživatelů

Čl. 8.

a) Přístup do knihovny je povolen po předložení uživatelského průkazu. Pokud se uživatel neprokáže platným uživatelským průkazem, může využít služeb knihovny pouze po zaplacení stanoveného poplatku.

b) Uživatelé jsou povinni odložit kabáty, bundy a osobní zavazadla v šatně fakulty, popř. v uzamykatelných skříňkách ve vstupním prostoru knihovny.

c) Úložné skříňky je povoleno používat pouze po dobu pobytu v knihovně.

d) Uživatelé nesmějí odnášet klíče od úložných skříněk mimo prostor knihovny.

Čl. 9.

Uživatelé mají volný přístup do veřejné části knihovny. Přístup do dalších částí knihovny mají jen se souhlasem odpovědného pracovníka a výhradně v jeho doprovodu.

Čl. 10.

Uživatel má právo užívat jen jedno pracovní místo. S výhradou studovny pro vědecké a odborné pracovníky není dovoleno rezervovat místa.

Čl. 11.

a) Uživatelé jsou povinni dodržovat Výpůjční řád a řídit se pokyny pracovníků knihovny. Musí se podrobit stanoveným kontrolním opatřením, která jsou potřebná pro udržení pořádku a ochranu majetku.

b) Uživatelé jsou povinni užívat knihovní fond šetrně a chránit ho před poškozením.

c) Uživatelé jsou v knihovně povinni zachovávat klid, pořádek a čistotu, chovat se ohleduplně k ostatním návštěvníkům a řídit se stanovenými zásadami i pokyny pracovníků knihovny, jinak mohou být z knihovny vykázáni.

d) Je zakázáno odnášet jakékoliv součásti knihovního fondu mimo prostor ohraničený elektronickým bezpečnostním zařízením bez uskutečnění řádné výpůjčky.

e) Uživatelé nesmějí v prostoru knihovny kouřit, vnášet tekutiny a potraviny, ani používat mobilní telefony.

f) Jestliže uživatel nedodržuje Výpůjční řád, může být zbaven práva používat služeb knihovny. Tím není zbaven povinnosti nahradit způsobenou škodu ani odpovědnosti podle platných předpisů.

Čl. 12.

Připomínky, stížnosti a návrhy k práci knihovny lze podávat ústně, písemně nebo elektronicky řediteli knihovny nebo příslušnému proděkanovi.

V. Výpůjčky

Čl. 13.

Výpůjčka

a) Uživatelům se půjčuje publikace po předložení uživatelského průkazu. Uživatel stvrzuje výpůjčku podpisem přírůstkového čísla a signatury na výpůjčním lístku.

b) O zapůjčení publikace rozhodují pracovnice knihovny, které mohou, s ohledem na ochranu knihovních fondů nebo jejich lepší využití, půjčování omezit, příp. je půjčovat jen v prostorách knihovny.

c) Pokud uzná vedení knihovny za vhodné, je možné při půjčování některých děl žádat peněžitou záruku. Její výši určí vedoucí oddělení služeb nebo jím pověřený pracovník s přihlédnutím k hodnotě knihy. Peněžitá záruka bude uložena v trezoru v kanceláři ředitele knihovny a bude vrácena při vracení příslušného zapůjčeného díla.

d) Uživateli je možné půjčit od každé publikace pouze jeden výtisk.

e) Knihovna půjčuje, v závislosti na technických možnostech, publikace neprodleně po převzetí požadavku uživatele. Pokud se jedná o publikace dosud nezpracované nebo uložené v dislokovaných skladech, připravuje je na nejbližší možný termín.

f) Uživatel je povinen vyžádané publikace vyzvednout nejpozději do 3 dnů od objednávky, pokud nebylo dohodnuto jinak, u rezervovaných publikací do data uvedeného ve vyrozumění o rezervaci.

Čl. 14.

Výpůjční lhůta

a) Výpůjční lhůta

 • učebnic a skript se signaturou "U" je kalendářních 190 dnů
 • ostatní literatury určené k absenčnímu půjčování je kalendářních 35 dnů
 • materiálů určených ke krátkodobému půjčení je 14 kalendářních dnů
 • materiálů se statusem "prezenčně"je maximálně 3 kalendářní dny s povinností vrácení do určité hodiny.

b) Učitelům a ostatním zaměstnancům podle jejich potřeby, nejdéle na 1 rok.

c) Výpůjční lhůta může být prodloužena (s výjimkou krátkodobé a prezenční výpůjčky), pouze nežádá-li publikaci další uživatel, a to maximálně 2x. O prodloužení je třeba žádat před uplynutím výpůjční lhůty. V případě informačních materiálů zapůjčených prostřednictvím MVS a MMVS je nutné žádat o prodloužení 1 kalendářní týden před uplynutím výpůjční lhůty.

d) V nutném případě může ředitel knihovny stanovit také kratší výpůjční lhůtu, než je určená, popř. žádat bezodkladné vrácení výpůjčky před uplynutím výpůjční lhůty.

e) Nevrátí-li uživatel vypůjčenou publikaci ve stanovené lhůtě, bude knihovnou upomínán, přičemž je povinen uhradit poplatek z prodlení stanovený v Ceníku poplatků a služeb.

f) Nevrátí-li uživatel vypůjčenou publikaci ani po páté upomínce, vymáhá ji knihovna soudní cestou. Náklady vymáhání hradí uživatel.

Čl. 15.

 • Uživatel má právo používat všechny knihy i časopisy ve volném výběru, technické prostředky k tomuto účelu vyhrazené a na požádání též další informační prameny, např. publikace z příruční knihovny nebo uložené ve skladišti.
 • Pokud uživatel zjistí při převzetí informačních pramenů nebo technických pomůcek jakoukoliv závadu, je povinen neprodleně ji ohlásit službě.
 • Uživatel nesmí vypůjčenou publikaci půjčovat dalším osobám.
 • Uživatel je povinen vrátit vypůjčenou publikaci v takovém stavu, který odpovídá jejímu řádnému užívání.
 • Při vrácení výpůjčky bude uživateli vrácen výpůjční lístek opatřený jeho podpisem.
 • Vrací-li uživatel vypůjčenou publikaci poštou, je povinen ji řádně zabalit, odeslat doporučeně a do balíčku vložit lístek se svým jménem a adresou.
 • Uživatel je povinen neprodleně hlásit ztrátu (zničení, poškození) zapůjčené publikace. Náhrada škody se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
VI. Elektronické služby

Čl. 16.

 • Počítače umístěné v knihovně lze používat výlučně k účelu odpovídajícímu funkci knihovny (shromažďování a zpřístupňování odborných informací se zaměřením na právo a s prioritami v zabezpečení vědecké a pedagogické činnosti fakulty).
 • Elektronický katalog knihovny, případně některé vybrané aplikace jsou volně k dispozici všem uživatelům. Ostatní elektronické služby mohou využívat pouze nositelé uživatelského jména (loginu). Login je přidělován výhradně Pracovištěm počítačové techniky PF UK.
 • Uživatel služeb, ke kterým je přístup možný pouze přes individuální uživatelské jméno, odevzdá službě svůj uživatelský průkaz a obdrží oprávnění k práci na přiděleném počítači na dobu maximálně jedné hodiny. Pokud po uplynutí této doby zůstane pracovní stanice volná, lze pracovní čas prodloužit.
 • Uživatel si může rezervovat pracovní místo u počítače předem. Pokud se nedostaví v čase určeném v rezervaci, tato rezervace propadá.
 • U jedné pracovní stanice mohou pracovat souběžně maximálně dvě osoby.
 • Uživatel pracuje na počítači pouze pod vlastním uživatelským jménem a odpovídá za případné zneužití uživatelských práv jinou osobou.
 • Uživatel nesmí měnit konfiguraci počítače nebo terminálu a nesmí překračovat hranice svých uživatelských práv. Dále nesmí vyvíjet činnost, která by ostatním uživatelům bránila v normálním užívání sítě.
 • Je zakázáno používat vnesený software a kopírovat programy.
 • Uživatel může pořizovat výstupy z elektronických informačních zdrojů pouze pro vlastní potřebu. Tiskové výstupy jsou zpoplatněné, cena tisku je uvedena v Ceníku poplatků a placených služeb.
VII. Závěrečné ustanovení

Čl. 17.

Výpůjční řád Knihovny PF UK ze dne 17.3.2003 se ruší.

Čl. 18.

Opatření děkana, upravující Výpůjční řád Knihovny UK Právnické fakulty v Praze, nabývá účinnosti dnem 1.11.2007

Čl. 19.

Opatření děkana č. 3/2012, jímž se mění opatření děkana č. 8/2007, výpůjční řád Knihovny Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, nabývá účinnosti dnem 1.3.2012

 

Prof. JUDr. Aleš Gerloch, CSc.

 

Uložit jako PDF


Anketa

Anketa:

Kam se chystáte na prázdniny?
K moři14 hlasujících
K rybníku / řece2 hlasujících
Na hrady a zámky5 hlasujících
Doma je taky hezky8 hlasujících
Dám si menší brigádu7 hlasujících
Nikam, makám celé léto31 hlasujících
Celkem hlasujících: 67
Kontaktní informace

Po-Pá   9.00 - 20.00 hod.
Sobota 9.00 - 16.00 hod.

Zasílat novinky emailem
   
cz en
Univerzita Karlova
© 2012-2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 7, 116 40 Praha 1 tel. +420 221 005 111
http://www.gutenberg.org/ http://www.europeana.eu/ http://www.ebookeater.cz/ http://www.oapen.org/ http://openlibrary.org/